Regulamin serwisu www.posrednik.pl

1. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez wspólników spółki cywilnej TIMPRESS prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod firmą TIMPRESS S.C. (ul. Śląska 28, 42 – 200 Częstochowa) na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie www.posrednik.pl.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu www.posrednik.pl. jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — wspólnicy spółki cywilnej TIMPRESS s.c prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą TIMPRESS (ul. Śląska 28, 42 – 200 Częstochowa);

Serwis www.posrednik.pl. (dalej: Serwis) – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą www.posrednik.pl., prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej www.posrednik.pl., a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika lub Użytkownika Biznes ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Użytkownik Biznes – usługobiorca będący osobą fizyczną, dla której korzystanie z Serwisu związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (niebędąca w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi lub Użytkownikowi Biznes, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Konto Biznes - rodzaj Konta, Konto dostępne jedynie dla Użytkowników Biznes,

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu www.posrednik.pl., określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych wersjach (w innym rozmiarze, kolorze, parametrach itp.). Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna.
 6. Ogłoszenia w kategorii Nieruchomości, Motoryzacja, Usługi, Oferty towarzyskie, Oferty matrymonialne, Oferty pracy – towarzyskie, podlegają opłacie określonej w Cenniku, Załącznik nr 5.
 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 8. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 9. Ogłoszenia, zamieszczone na łamach Gazety Pośrednik (wydawca Timpress s.c.) automatycznie ukażą się w Internetowej Bazie Ogłoszeń znajdującej się pod adresem zamieszczone zostaną na zasadach wydawcy i prawa prasowego.
 10. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
4. Ogłoszenia - Konto
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji). Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu www.posrednik.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 6. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 7. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
5. Ogłoszenia – Konto Biznes
 1. Konto Biznes przeznaczone jest jedynie dla Użytkowników Biznes. Konto Biznes może być aktywowane przez Użytkownika Biznes, który wcześniej utworzył Konto. 
 2. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Użytkownik Biznes może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio zapisy pkt 4 Regulaminu.
 5. Procedura aktywowania Konta Biznes:
 • Do aktywowania Konta Biznes niezbędne jest wypełnienie Formularza Aktywacji Konta Biznes dostępnego w Serwisie Internetowym - niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz kliknięcie pola „Wyślij wiadomość”.
 • Następnie Operator niezwłocznie (do 2 Dni Roboczych) kontaktuje się z Użytkownikiem Biznes zainteresowanym aktywowaniem Konta Biznes i informuje go o koszcie i terminie ważności Konta Biznes. Użytkownik Biznes w razie akceptacji warunków Konta Biznes przesyła Operatorowi pełne dane firmowe, a Operator wystawia i przesyła fakturę proformę do opłaty – z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika Biznes  Konto Biznes zostaje aktywowane.
 • Po aktywacji Konta Biznes Użytkownik Biznes może korzystać z jego funkcjonalności.
6. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
 • wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
 • dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182 z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora.
 1. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni.
 2. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 3. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 4. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 6. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 7. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z konta Użytkownika.
 8. W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. „Przenieś na początek”. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 6 do Regulaminu.
 9. Operator umożliwia dokonanie Użytkownikowi nadpłaty na poczet przyszłego korzystania z płatnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu tej nadpłaty. Podstawą zwrotu jest złożenie wniosku o zwrot nadpłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Zwrot nadpłaty dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
7. Zasady odpowiedzialności
 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
 • powszechnie uznane za obraźliwe,
 • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
 • wprowadzające w błąd.
 1. Operator nie odpowiada za:
 • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
 • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
 • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 1. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  z dopiskiem "reklamacja".
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie www.posrednik.pl., a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu www.posrednik.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu  . Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem/Użytkownikiem Biznes a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Załącznik nr 1  do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu www.posrednik.pl.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), są wspólnicy spółki cywilnej Tomasz Kuśmiński i  Sylwia Biś prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą TIMPRESS S.C., ul. Śląska 28, 42 – 200 Częstochowa  (zwana dalej "Operatorem").

Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Operatora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora.

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej  www.posrednik.pl., oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Użytkownik, który korzysta z Serwisu lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu  www.posrednik.pl., oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie  www.posrednik.pl., może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Operator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.

Operator w ramach Serwisu www.posrednik.pl. może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.

Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach Serwisu www.posrednik.pl. ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.

Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.

Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.

Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:

 • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
 • dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
 • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;
 • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 • przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz
 • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.

Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu. Wiadomości są dostępne do 120 dni. Po tym terminie są usuwane z serwera.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Operatora.

Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

 • Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
 • Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
 • W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.
 • Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.

Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 • Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 • Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 • Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 • Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 • Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:  Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy; Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy; Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad; Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
 • Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 • Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające: tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
 • Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym: Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ); Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail); Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont; Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 • Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 • Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 • Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 • Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 • Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 • Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 • Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
 • Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 • Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 • Bilety na mecze piłki nożnej.
 • Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
 • Leki, w tym OTC i inne substancje czynne, za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych.
 • Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 • Ofert pracy: z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym ofert pracy ze sprzedażą opartą na katalogach (np. Avon); będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki); poza terytorium Polski;
 • konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy).

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie

Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenia w serwisie www.posrednik.pl., które przez 30 dni są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem. O ile zamieszczanie Ogłoszeń na www.posrednik.pl. jest bezpłatne, wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń.

Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione.

Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.

Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od wybranego pakietu. Szczegółowy cennik:

Wyróżnione Ogłoszenia - cennik

14 dni – 3 zł,  30 dni – 5 zł

Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.

Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy email, zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).

Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.

Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie.

Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.

Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.

W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.

Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie. Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie wniosku o zwrot opłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.

Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu.

 

 

Załącznik nr 4 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub wysyłając na adres: TIMPRESS Tomasz Kuśmiński, Sylwia Biś S.C. , ul. Śląska 28, 42- 200 Częstochowa. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TIMPRESS Tomasz Kuśmiński, Sylwia Biś S.C.

ul. Śląska 28

42- 200 Częstochowa

Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu www.posrednik.pl. . Data zawarcia umowy to ................................................

 

 

 

Załącznik nr 5 - Cennik opłat za dodanie Ogłoszenia w kategoriach płatnych

Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości Towaru czy ustalonych cen.

Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).

1. Cennik dla Użytkownika

Usługi: 5 zł / 30 dni
Finanse i ubezpieczenia: 99 zł / 30 dni
Oferty towarzyskie: 50 zł / 30 dni
Oferty matrymonialne: 50 zł / 30 dni
Oferty pracy – towarzyskie: 50 zł / 30 dni

Użytkownikowi przysługuje 5 bezpłatnych ogłoszeń w kategorii Nieruchomości, Motoryzacja.
Każde kolejne ogłoszenie według cennika:

Kategoria Nieruchomości: 10 zł / 30 dni
Kategoria Motoryzacja: 10 zł / 30 dni

2. Użytkownik Biznes (korzystanie z Serwisu związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową).

Finanse i ubezpieczenia: 99 zł / 30 dni
Usługi: 5 zł / 30 dni

Użytkownikowi Biznes przysługuje 5 bezpłatnych ogłoszeń w kategorii Nieruchomości, Motoryzacja.
Każde kolejne ogłoszenie według cennika:

Kategoria Nieruchomości: 10 zł / 30 dni
Kategoria Motoryzacja: 184 zł / 30 dni (pakiet 200 ogłoszeń)
Kategoria Motoryzacja: 307 zł / 30 dni (pakiet 500 ogłoszeń)

Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie. Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie wniosku o zwrot opłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za dodanie.

 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu – zasady usługi Przenieś Na Początek

Usługa płatnego Przeniesienia Ogłoszenia polega na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu.

Wysokość opłat za Przenieś Na Początek szczegółowy cennik:

Odświeżanie ogłoszeń - cennik

Wszystkie kategorie – 1 zł

Wysokość opłat za Odświeżenie Ogłoszenia zostanie ujawniona podczas procesu zakupu przedmiotowej usługi.

Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Przenieś Na Początek, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową usługę, wydawanym przez Serwis.

Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.

Aby otrzymać fakturę za usługę Przenieś Na Początek, Użytkownik powinien wysłać e-mail poprzez stosowny formularz kontaktowy, zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).

Niniejszy załącznik nr 6 stanowi integralną część Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu.

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Zasady zamieszczania i przeglądania ogłoszeń w dziale Towarzyskie i Matrymonialne

1. Ogłoszenia w dziale Towarzyskie i Matrymonialne mogą być umieszczane i przeglądane tylko i wyłącznie przez Użytkowników pełnoletnich.
2. Użytkownik rozumie i akceptuje, że materiały i treści publikowane w dziale Towarzyskie i Matrymonialne są dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
3. Publikacja ogłoszeń, których wiarygodność lub treść budzi wątpliwości Operatora, zostanie wstrzymana do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnień od Użytkownika, który chce je umieścić.
4. Dane kontaktowe Użytkowników Serwisu podane w ogłoszeniach zamieszczanych w dziale Towarzyskie i Matrymonialne mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników tylko i wyłącznie do celu, w jakim zostały podane tj. do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji lub nawiązania znajomości. Zabronione jest przetwarzanie lub upowszechnianie tych danych, a także korzystanie z nich niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Warunkiem zamieszczenia przez Użytkownika Ogłoszenia w dziale Matrymonialne i Towarzyskie, jest przysługiwanie Użytkownikowi praw niezbędnych do publikacji tej treści w Serwisie.
6. Użytkownik oświadcza, że publikacja ogłoszenia nie naruszy praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie naruszy prywatności ani godności ani innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu. W przypadku naruszenia praw osób trzecich na skutek publikacji ogłoszenia wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich.
7. Ogłoszenie zamieszczone w dziale Towarzyskie i Matrymonialne może zawierać wyłącznie jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert i może być zamieszczone tylko w kategorii zgodnej z treścią ogłoszenia.
8. Dodając ogłoszenie zawierające zdjęcia Użytkownik oświadcza, że zdjęcia i dane osobowe stanowiące treść zamieszczanego ogłoszenia są prawdziwe i aktualne.
9. Dodając ogłoszenie zawierające zdjęcia Użytkownik oświadcza, że przedstawiają one sylwetkę osoby, której numer telefonu został podany w ogłoszeniu.
10. Zamieszczenie przez Użytkownika zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikowanie na łamach Serwisu.
11. Za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów (zdjęć) wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
12. Zdjęcia stanowiące element dodawanego przez Użytkownika Ogłoszenia nie mogą jednocześnie znajdować się w innych, aktywnych Ogłoszeniach.
13. Zdjęcia stanowiące element Ogłoszenia muszą być odpowiedniej jakości, nie mogą stanowić kopii ze strony internetowej lub kopii zdjęcia z gazety, czy powierzchni monitora.
14. Dodanie przez Użytkownika Ogłoszenia zawierającego wizerunek osoby trzeciej wymaga posiadania przez Użytkownika upoważnienia udzielonego przez tę osobę do wykorzystania jej wizerunku. Zamieszczenie Ogłoszenia w żaden sposób nie może naruszyć praw tej osoby. Użytkownik gwarantuje, że dodanie Ogłoszenia zawierającego wizerunek osoby trzeciej następuje za jej wyraźną zgodą i wyłącznie w celu korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
15. Ogłoszenie zamieszczane w rubryce Towarzyskie zawierające zdjęcia podlega weryfikacji i akceptacji ze strony Operatora.
16. Dodając Ogłoszenie w dziale Towarzyskie i Matrymonialne Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści bezprawnych, w szczególności treści pornograficznych lub erotycznych z udziałem osób małoletnich lub skierowanych do osób małoletnich, treści tworzonych z naruszeniem praw zwierząt w świetle odrębnych przepisów.
17. Ogłoszenia zawierające treści uznane powszechnie za obraźliwe lub niecenzuralne, nie zostaną zaakceptowane i opublikowane.
18. Dodając ogłoszenie Użytkownik zobowiązuje nie umieszczać zdjęć ściągniętych z Internetu, a także zdjęć zawierających dane kontaktowe lub reklamy innego portalu.
19. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu.
20. Korzystając z Serwisu z działu Towarzyskie i Matrymonialne Użytkownik jest zobowiązany do:
- nie wykorzystywania treści pochodzących z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi lub obyczajowymi,
- nie wykorzystywania treści pochodzących z Serwisów w sposób uznany za wulgarny, nieodpowiedni lub mogący w inny sposób wyrządzić szkodę osobie trzeciej,
- nie wykorzystywania treści Ogłoszeń do celów sprzecznych z prawem lub też do celów nieprzewidzianych przez Operatora lub twórców usług dodanych w szczególności w sposób nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie,
- wykorzystywania udostępnionych mu treści wyłącznie do celów prywatnych.
21. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dostępu do treści Ogłoszeń znajdujących się w Serwisie w dziale Towarzyskie i Matrymonialne przez osoby niepełnoletnie oraz za skutki wynikające ze skorzystania z Serwisu.
22. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z przepisami prawa wykorzystanie przez Użytkownika treści, w tym informacji, materiałów lub zdjęć zamieszczonych w związku z korzystaniem lub w inny sposób udostępnionych w ramach Serwisu.
23. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku powstania po stronie Operatora jakiejkolwiek szkody wynikającej z naruszenia przez Użytkowania postanowień Regulaminu zobowiązany będzie do naprawienia tej szkody w całości.
24. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki będą wykorzystywane Ogłoszenia zamieszczone przez Użytkownika, jak również za skuteczność anonsów zamieszczanych w Serwisie.
25. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Operator nie jest stroną w kontaktach nawiązywanych przez Użytkowników Serwisu.
26. Operator nie może zapewnić, że każdy z Użytkowników działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.
27. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika serwisu względem innego Użytkownika.